Referat af bestyrelsesmøde d. 2-5-2017

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt tirsdag den 2. maj 2017 klokken 1800 i Brobyværkhallen med dagsorden som fremsendt af formanden den 30. april.

 

Fremmødt: Hanne D., Hanne G., Martin,  Karsten og Normann.

 

Indledningsvis meddelte Martin, at han har måttet indskrænke sine aktiviteter og følgelig drosle ned på timeforbruget via-a-vis Idrætsforeningen. Men vil fortsætte paa bestyrelsesniveau. Hanne G. opfordrede til, at Martin stadig vil kunne assistere vedrørende aktiviteten i Motionscentret, og tilkendegivelsen fra Martin var, at det ville han gerne, saafremt der var stunder dertil.

 

Referat af  mødet den 23. marts blev godkendt.

 

Datoen for sæsonafslutning med instruktører m.m. blev fastsat til tirsdag den 16. maj mellem 1800-2100 i Cafeen i Brobyværkhallen.

 

Handelsbetingelser/Betalingsmetoder var blev gennemarbejdet af Martin. Girobetaling via Nets ophører med udgangen af juni.  Normann fik i opgave at tilrette teksten derefter og faa hjemmesiden opdateret overensstemmende via Claus.  Det er et krav Nets, at betalingsbetingelser og betalingsmetoder fremgaar af den enkelte aktivitet.

 

I forbindelse med tilrettelæggelsen af aktiviterne i den kommende sæson, vil der blive indkaldt til møde med dette som eneste punkt paa dagsordenen.

 

Prisniveauet for kommende sæson blev drøftet. For Motionscentret bliver taksterne: 12 mdr. kr. 1.450 (1.200), voksne 3 mdr. kr. 500 (400) og under 25 år – over 59 år kr. 400 (300). For Indoor Cycling: Pr. sæson kr. 1.500 (1.400), 10 x kr. 350 (250) og 1 mdr. kr 250 uændret. For et eventuelt kommende begynderhold skal kontingent fastsættes. For øvrige aktiviteter skal kontingent fastsættes forud for start af sæson.

 

Refusion af udgifter og omkostningsgodtgørelse for instrukterne for afvigte sæson blev fastlagt efter indlæg fra Hanne G. og Hanne D.

 

I forbindelse med Rundt i 5672 har hallen meddelt, at Allested-Vejle ikke deltager. Som følge heraf vil de enkelte foreninger blive afkrævet kr. 500 for at være med i bladet. Hanne D. har meldt ud, at hun ikke vil varetage den koordinerende funktion.  Indlæg for Broby Idrætsforenings enkelte aktiviteter skal screenes af Normann før den kommende koordinator får disse tilsendt.

 

Normann påpegede, at indrætsforeningen ikke har uddannet instuktører, men derimod har uddannede instruktører.

 

Idrætsforeningen er blev holdt hen med hensyn til prisen for leje af Motionscentret og lokalet for Indoor Cycling. Nu er udmeldingen fra Brobyværkhallen at lejen vil være: kr. 61.500 (49.000) henholdsvis kr. 17.625 (14.000). Bestyrelsen tog dette til efterretning.

 

Normann bistået af Per Svanegaard havde i april indberettet til FMK ansøgning om Lokaletilskud for 2017.  Beløbene, der blev indberettet, var forventede udgifter for 2017.  FMK har efterfølgende tilrettet beløbene til det faktiske i 2016 betalte.

 

Hanne G. rapporterede fra det med Spinninginstruktørerne afholdt møde. Der havde været en særdeles god og konstruktiv holdning, der tegner godt for den kommende sæson. Instruktørerne vil afholde en oprydningsdag i lokalet.  Normann mente, det saa var sidste gang, idet det fremover vil være en daglig foreteelse, at der ryddes op.

 

Martin fremlagde Pias ide om at afholde aktiviter for lukkede hold.  Det har tidligere været berørt i bestyrelsen, der gav Martin i opdrag at følge op med Pia.

 

Normann rapporterede om resultatet af 18. marts festen Godaw Du. Alt, bortset fra Brobyværkhallens udestående  faktura for leje, er afregnet. Overskuddet blev små kr. 28.000.

 

Idrætsforeningen deltagelse i foreningsdagen i Nr. Broby blev tilrettelagt.

 

Depotrummet, endnu en gang. Paa grund af manglende materialer blev rummet ikke færdiggjort paa hallens arbejdsdag. Idrætsforeningen har indkøbt en staalreol til foreningens mange  løse effekter. Den vil snarest blive samlet og sat op.

 

Ventilationssystemet i Motionscentret blev bragt op.  Martin havde tidligere haft kontakt til det firma, der havde installeret systemet, men på grund af manglende opfølgning havde det ikke resulteret i noget konkret.  Karsten fik i opdrag at følge op, eventuel gerne med instruktion i styringen af systemet til følge.

 

Formanden mindede om idrætsforeningens deltagelse i skolens emneuge i Idrættens Tegn 0800 – 1400 fredag 2. samt tirsdag 6.  til fredag 9. juni.

 

Formanden mindede om – Løb for Rigtige Mænd, der afholdes den 24. maj.

 

Karsten rapporterede om FMK’ oplæg til nyt halbookingsystem, enten Globus Data (som nu), Conventus eller Winkas. Der havde været aflagt besøg i AU&I Allested Vejle, der var meget glade for Globus Data og  i Svanningehallen, der var gaaet over til Conventus.  Winkas synes udenfor økonomisk rækkevide. Paa Karstens tilskyndelse besluttede bestyrelsen, at den ville indstille til FMK at benytte Conventus.

 

TDC mobil, Martin havde efterlyst simkortet til telefonnummeret 23 41 69 08 benyttet i forbindelse med MobilePay.  Martin havde nu lokaliseret simkortet.

 

Det blev foreslået, at foreningsens CVR nummer 32 23 63 08 fremgik af foreningens hjemmeside.  Karsten vil arrangere med Claus.

 

I forbindelse med opsætning af mailadresse for formanden, viz. formand@u613422984-broby-if-dk.hostingerapp.com blev det besluttet at indkøbe en passende bærbar computer til formanden.  Karsten vil forestå indkøbet, instalering og opsætning af den nyen e-mail adresse.

 

Angående spinningsgruppens skilte og reklamer var Hanne G ikke kommet videre.

 

Normann havde kontaktet GF, der ydede bidrag til Broby Skovløb i november, for en dækning af foreningens udstyr samt ansvarsforsikring.  GF var ikke helt færdig med at kunne tilbyde dækning til foreninger, men ville være det i løbet af sommeren.  Bestyrelsen besluttede at afvente GF stillingstagen til den tid.

 

Normann informerede om de tiltag, der havde været med hensyn til at integrere Broby Bokseklub i foreningens virke.  Klaus Nielsen havde udvist entusiasme med hensyn til at reaktivere klubben og havde allerede et par ”løjtnanter” klar. Bestyrelsen havde på generalforsamlingen fået bemyndigelse til at supplere sig med en suppleant og bestyrelsen valgte Klaus Nielsen som suppleant.  Formanden vil informere suppleanten herom.

 

Næste møde blev aftalt til tirsdag den 23. maj klokken 1800 i Brobyværkhallen.

 

Mødet sluttede 2119.