Vedtægter

Broby IF
Broby Idrætsforening

Vedtægter
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27/5 2009,

Vedtægterne er senest blevet ændret på generalforsamlingen afholdt den 17. marts 2022 vedrørende § 9 Dagsorden med ikrafttrædelse fra samme dato.

§ 1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Broby Idrætsforening (Broby IF).

Foreningen er stiftet den 27/5 2009 og har hjemsted i Faaborg Midtfyn kommune. Foreningen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund og DGI og er underlagt deres love og bestemmelser.

§ 2
Formål
Foreningens formål er at tilbyde og støtte op omkring forskellige idrætsformer, kultur og andre aktiviteter for at fremme personlig sundhed og trivsel i Vester Hæsinge, Brobyværk og omegn.

§ 3
Medlemsskab
Enhver kan optages som medlem i foreningen. Medlemmerne er foruden foreningens love underkastet de af bestyrelsen og udvalg udfærdigede regler og bestemmelser.

§ 4
Indmeldelse
Indmeldelse skal ske til bestyrelse eller udvalg. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse bekræftes af forældre.

§ 5
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske til bestyrelse eller udvalg med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.

I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6
Kontingent
Kontingentet for de forskellige afdelinger fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra udvalgene.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse, såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at der er slettet af foreningens medlemsliste. Nyoptagelse kan kun ske ved betaling af gæld.

§ 7
Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 8
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 14 dages varsel (annoncering i lokale medier).

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Som medlem forstås også én voksen pr. medlem, der ikke er fyldt 16 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og såfremt man har været medlem i mindst én måned forinden.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 9
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsberetning (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af formand (vælges for ét år)

7) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (vælges for to år)

8) Valg af én suppleant til bestyrelsen

9) Valg af revisor og revisorsuppleant

10) Eventuelt

§ 10
Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal jf. §§ 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt et medlem forlanger det. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger tilsagn om at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 12
Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens møder laves referat, der er tilgængeligt på foreningens hjemmeside (undtagen lukkede punkter).

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består foruden af formanden af mindst fire medlemmer, der konstituerer sig på et bestyrelsesmøde kort tid efter Generalforsamlingen.

§ 13
Udvalgene
De enkelte idrætsgrene i foreningen vælger selv deres udvalg for to år. Udvalget består af minimum fire personer, hvoraf én er udvalgsformand og én er økonomiansvarlig. Udvalgsformanden og ét medlem er på valg i lige år, mens den økonomiansvarlige og ét medlem er på valg i ulige år.

En gang årligt – og senest fire uger inden den ordinære generalforsamling – indkalder udvalgsformanden til årsmøde i udvalget.

Udvalgene kan indkaldes til møde med bestyrelsen med mindst otte dages varsel. Tilsvarende kan udvalgene anmode bestyrelsen om et møde med otte dages varsel.

Ethvert medlem af bestyrelsen har mulighed for at deltage i et udvalgsmøde.

§ 14
Regnskab
Foreningens regnskabsår er 1/1 til 31/12. Bestyrelsen skal inden den 20. januar afgive årsregnskab for det foregående år til revisoren. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 15
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsregnskabet forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16
Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog underskrift af formand og økonomiformand i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 18
Opløsning
Foreningen kan opløses såfremt det vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Opløsningen skal dog senere efter mindst én måned vedtages på en ny generalforsamling med almindeligt flertal.

På generalforsamlingen skal der samtidig træffes beslutning om hvordan foreningens evt. formue skal anvendes. Formuen skal I tilfælde af opløsning anvendes til idrætslige og kulturelle aktiviteter i Vester Hæsinge, Brobyværk og omegn. I tilfælde af, at opløsningen skyldes sammenslutning med anden forening, overgår formuen dog til sammenslutningen.