Referat af generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling i Broby Idrætsforening afholdt den 3. marts 2016 klokken 1930  i  X-Huset. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling  ifølge Broby IF’s vedtægter.

Valg af dirigent: Ole Worregaard.

Valg af referent: Claus Smith.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Hanne Duus, formand, fremlagde beretning for det forløbne år.

Hanne takkede Ann, centerleder, instruktører og bestyrelsen for et godt samarbejde året igennem.

Formandens beretning blev godkendt,og  vil blive lagt ind på foreningens hjemmeside.

Der var et par spørgsmål under beretningen, som Hanne svarede på. Herunder vedrørende  åbent hus / indvielse af Brobyværkhallen.  Ann tilbød, at idrætsforeningen kunne bruge Brobyværkhallen vederlagsfrit til fremvisning af foreningens aktiviteter.

Årsregnskab 2015, Normann gennemgik regnskabet.

Der blev stillet spørgsmål omkring badminton og betalinger generelt, og  svaret var at, Broby IF har adresseret problemerne.

Årsregnskabet for Broby IF for 2015 blev godkendt.

Budget for 2016. Normann gennemgik budgettet. Der bliver i 2016 brugt midler til investeringer.

Budget 2016 blev godkendt som fremlagt.

Behandling af indkomne forslag. Ingen.

Valg af formand. Hanne Duus blev valgt.

Valg af to medlemmer til bestyrelsen. Claus Smith og Karsten Vendler er på valg. Per havde meddelt , at han træder ud af bestyrelsen og Claus genopstiller ikke. Karsten Ventler blev genvalgt, og Martin Jørgensen  og Hanne R. Gustafsson blev valgt.

Valg af suppleant: Bestyrelsen fik bemyndigelse til at vælge en suppleant.

Hanne takkede Per og Claus for deres indsats i såvel tilblivelsen af idrætsforeningen som i dets virke for beståen.

Valg af revisor og revisorsuppleant: Laurits Knudsen blev genvalgt og som suppleant blev Per Svanegaard valgt.

Eventuelt. Der blev intet fremført

Tak til Ole for paa forbilledlig vis at lede generalforsamlingen

Møde af sluttede 20.51