Referat af bestyrelsesmøde den 15. februar 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 15. februar 2016  afholdt i Brobyværkhallen

Fremmødt er: Hanne, Karsten Claus og Normann samt Ann, centerleder. Der var afbud fra Per.

Mødet startede klokken 1730 med dagsorden udsendt af formanden den 12.

        Referat af mødet den 1. februar blev godkendt og underskrevet.

        Normann forelagde det opstillede og reviderede årsregnskab i hovedposter. Det blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

        Budget 2016 er indarbejdet i aarsregnskabsrapporten, og det blev godkendt som forelagt. Budgetted afspejler en ikke ubetydelig investering i redskaber til Motionscentret samt cykler til BodyBike. Udkast til budget 2017 viser, at Motionscentret og BodyBike ikke vil have midler til investeringer.

        Formanden efterlyste de resterende bidrag til årsberetningen.

        Normann skitserede de ideer, der arbejdes med for at gøre halbookingsystemet brugervenligt.  Det er antydet, at det vil koste noget omprogrammering. Da brugen af Netsdelen medfører en ikke ubetydelig omkostning for foreningen, skal denne mulighed for betaling elimineres.  I tråd med at få et mere brugervenligt system efterlyste Karsten mulighed for at komme på et kursus.  Ann vil arrangere.

        På dagsorden var punktet kontingenter og rabatter.  Det blev besluttet, at aftalen med FC Broby om særpris for benyttelse af Motionscentret bliver ophævet. Ligeledes for Motionscentret at der under Priser anføres: over 24 – under 60 i stedet for “voksne” og under 25 – 60 og derover i stedet for “unge/pensionister”. Og når kommunikeret ændres 1 maaneds kontingent kr. 150 til 3 måneder for kr. 400. Claus vil opdatere på hjemmesiden.  Det blev aftalt, at der på det kommende bestyrelsesmøde tages beslutning om en enkelt og gennemsigtig kontingentstruktur for alle aktiviteter, og i god tid inden Rundt i 5672 bliver til.

        Normann informerede om situationen med kontingentbetalinger.  Sammenlignes instruktørnes liste over deltagere med de registrerede i FMK Halbooking er der enkelte udestaaende.  For badminton i Brobyværkhallen udestår oversigten over spillerne.

        Per har valgt at stoppe i bestyrelsen, men vil fortsætte som instruktør.  Claus indikerede, at han muligvis ogsaa vil trække sig. Karsten påtog sig at maile alle instruktører med opfordring til at fremkomme med emner til bestyrelsen.

        For Motionscentret har Per afsat kr. 3.000 i budgetted til trøjer til instruktørerne Det blev besluttet at alle instruktører skal have en trøje med navn.

        Normann refererede fra bestyrelsesmødet i Brobyværkhallen den 11. februar. Hallen ville igen følge op paa den manglende styring af temperatur/luft i Motionscentret. Hallen efterlyste en folder til Motionscentret, der fortæller hvad man gør og ikke gør. Det blev oplyst, at der er fem betalende medlemmer af Brobyværkhallen, og at disse medlemmers medlemmer også er medlem af Brobyværkhallen.

        Kommunens Fejring af Frivillige den 26. februar.  Ann oplyste, at der er tilmeldt 350. Claus har påtaget sig for idrætsforeningen at stå for salg af øl, vin og vand. Indkøb og priser blev diskuteret.

        Mødet sluttede 2020