Referat af Bestyrelsesmøde den 4. januar 2016

Referat af Bestyrelsesmøde den 4. januar 2016 holdt i Brobyværkhallen.

Fremmødt er Hanne, Per, Karsten, Claus og Normann. Ann, centerleder mødte senere.

Mødet startede klokken 17.00 med dagsorden fremsendt af formanden den 2. januar.

Bestyrelsen havde på et møde den 9. december afholdt i Brobyværkhallen  i forberedelse til indkaldt bestyrelsesmøde i Brobyværkhallen den 14. december drøftet lejeaftale med hallen re Motionscentret og BodyBike lokalet. Idrætsforeningen havde i dets pengestrømsanalyse året igennem indregnet oplyste beløb på kr. 84.000 henholdsvis kr. 20.000 som årlig leje. Den samlede bestyrelse underskrev et brev til Brobyværkhallen, som angav, hvor langt idrætsforeningen kunne strække sig.

1: Godkendelse af referatet. Referat af mødet den 16.november 2015 blev godkendt og underskrevet.

2: Normann aflagde referat af mødet den 21. december med formanden og centerleder for Hallen. Der blev der  indgået aftale om en årlig leje på kr. 98.000 for Motionscentret og kr. 28.000 for BodyBike lokalet.  Lejen for 2016 er blevet forudbetalt i 2015. Det blev endvidere aftalt, at størrelsen af lejen skulle revurderes i slutningen af 2016 .

Der er indikeret en vis usikkerhed med hensyn til, hvor meget idrætsforeningen kan forvente i Lokaletilskud fra kommunen. Men med indtægter på niveau med 2015 og andre kendte udgifter forventes resultat for 2016 for de to aktiviteter at være positivt, dog bortset fra nyanskaffelser.

3: Foreløbigt regnskab: Baseret på pengestrømsanalysen viser det foreløbige regnskab et overskud på godt Kr. 41.000.

Motionscentret viser overskud, hvorimod BodyBike fortsætter med underskud. I begge aktiviteter er der foretaget solide investeringer. Rygholdet, Yoga og Badminton viser forventede resultater. Broby Skovløb gav et lille underskud, Madklubben balancerer.

4: Julefrokosten/sammenkomsten forløb vel, og der var god dialog, og folk fik sat ansigt på hinanden. Der var enighed om at lave et arrangement ved sæsonslut og igen i slutningen af året.

5: Budget:  Normann fremsender budgetoplæg på mail til bestyrelsesmedlemmerne, så budgettallene kan være udarbejdet til det kommende møde.

6: Inventarlisten: Der skal til forsikringen laves  opgørelse over de emner til nyværdi, der ønskes forsikret. Per udfærdiger for Motionscentret og Karsten for BodyBike.

7: X-Huset  inviterer idrætsforeningen til en ideudveksling omkring brug af X-Huset(Det Nye). Planlagt til 1. februar.

8: Motionscentret. Martin og Hanne (instruktør) har fået i opdrag at komme med en indstilling til, hvilke redskaber Motionscentret mangler. Der har været kontakt med en leverandør og Hanne og Martin sikrer sig kvaliteten af maskinerne.  Per overser dette projekt.

9: Investeringer 2016 og 2017: I forbindelse med budgetterne skal der tages stilling til  investering i Motionscentret og BodyBike aktiviteten.

10: Coop Debitorkonto, der er fremsendt kort til foreningen. Hanne har fået et udleveret, og Normann har det andet.

11: Generalforsamling, afholdelse af denne: i lige år første torsdag i marts, hvor det holdes i Vester Hæsinge og første tirsdag i marts i Brobyværk i ulige år.

Hanne finder en dirigent til Generalforsamlingen i Vester Hæsinge torsdag den 3. marts.

12: Hjemmeside: OK reklame skal fjernes, og bestyrelsen skal have adgang til kalenderfunktionen. Line Dance skal have skrevet pris på hjemmesiden.

13: Fejring af frivillige:  Arrangementet afholdes 26.februar i Brobyværkhallen. Bestyrelsen indstiller en endnu unavngiven kandidat til fejring af en frivillig. Hanne tager sig af denne opgave. Madklubben har styr på menuen, Ann holder møde med FMK, og hun kontakter de lokale foreninger i  den gamle Broby kommune.

14: Åbenthus/indvielse af Brobyværkhallen: Datoen er stadig uvis, grundet manglende klatrevæg/færdiggørelse. Hallen fastsætter en anden dag, hvis ikke planen med 6.februar kan holde.

Idrætsforeningens aktiviteter skal alle være repræsenteret og instruktører opfordres til at deltage.

15: Formiddagsmøde for bestyrelsen. Søndag den 24. januar fra 9.00 til 13.00 afholdes hos Normann på Sandholt slot. Punkter for mødet er kontingenter, rabat og firma aftaler, afregning instruktører, mål for foreningen i 2016 og belønning ved opnåelse af målsætning.

16: Reklame på hjemmesiden: Opråb, billeder af de ny instruktører. FIND FORMEN UDEN AT BLIVE FLÅET, det er ikke bare Netto priser,  tilføjet billeder og vore aktiviteter.  Claus laver et oplæg.

17: Næste møde: 1.februar kl. 17.30 til 20.00 i X-Huset.

Mødet sluttede 20.10

Tak for et godt møde.