Referat af bestyrelsesmøde d.15-3-2018

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt torsdag den 15. marts 2018 i Brobyværkhallen.

Dagsorden var fremsendt den 7. marts.

Fremmødt: Hanne D., Hanne G., Klaus og Normann. Karsten deltog i et Conventus møde i Faaborg samme aften.

Klaus havde deltaget i et Skole Forenings samarbejde på skolen og velmødt spiste bestyrelsen sammen. En lange række emner blev drøftet før selve bestyrelsesmødet startede 1910.

Referat af mødet den 11. januar og referat af 13. februar blev underskrevet. Karsten underskrift udestår.

Hanne G. havde været bortrejst et par uger og havde ikke væsentlige bemærkninger re Motionscentret. Normann rapporterede om en markant nedgang i betalte kontingenter for januar og februar sammenlignet med 2017.

For Indoor Cycling blev der rapportret en vis afmatning, enkelte hold havde været aflyst.

For gymnastikholdene rapporterede Hanne D., at der forsat var en god tilslutning.

Klaus rapporterede, at boksning i X-Huset kørte paa hidtil set niveau.

Hanne D. oplyste, at Martin havde oprettet mailadressen: formand@u613422984-broby-if-dk.hostingerapp.com. Næstformanden skulle oprettes med læseadgang. I forbindelse hermed fik Hanne G. i opdrag at indkøbe en PC til formandsposten tilligemed en officepakke med tre til fem brugere til maksimum omkostning kr. 7.500.

Karsten havde pr. mail rapporteret om omkostningsniveau for at indkøbe overvågningsudstyr til Motionscentret. Installeringsomkostning var ikke oplyst. Bestyrelsesn tog dette til efterretning.

Ansvarsområderne for det enkelte bestyrelsesmedlem blev fordelt som følger:

Hanne D.: Gymnastik,Yoga, LineDans, SeniorSport, Badminton samt Madklub og Brunch.

Hanne G.: Motionscentret, Indoor Cycling og Løb. Desuden vil Hanne varetage funktionen: PR-Problematikken.

Klaus: Boksning, FloorBall og CrossGym. Desuden paatog Klaus sig opgaven med at supportere og vedligeholde FaceBook.

Karsten fik tildelt som hidtil: IT ansvarlig, Opbygge og udbygge foreningens Hjemmeside. Og som noget nyt: Dataansvarlig herunder Fortegningspligten vide Persondataforordningen, der træder i kraft 25. maj 2018.

Normann: Næstformandsposten, herunder indkalde og lede møderne, og Økonomiansvarlig. Ligeledes fortsætte som referent af møderne.

Det blev vedtaget, at refusion af omkostninger til instruktøreren ville følge niveauet fra sidste aar.
Et emne under ovennævnte Skole – Foreningssamarbejde havde været FloorBall aktivitet umiddelbart efter skolegang. Klaus fik i opdrag at sondere muligheden for at starte denne aktivitet op i slutning maj til skoleferiestart. Der skulle ikke betales kontingent, men undersøges om en registrering af deltagerne alligevel var mulig.

Karsten rapporterede telefonisk om Conventus, herunder blandt andet et data skulle manuelt overføres fra det nuværende GlobusData system til Conventus, og at Brobyværkhallen også skulle overgå til Conventus.

Normann rapporterede, at hallen nu synes parat til at istandsætte depotrummet, således at idrætsforeningen kunne gøre brug heraf. Foreningen fik tildelt murstensvæggen til venstre for døren, hvor den for et år siden indkøbte stålreol så kunne sættes op. Med Claus skulle det afklares, hvor mange effekter festudvalget ville beholde.

Det blev besluttet at Hanne G. og Normann repræsenterer Broby Idrætsforening i bestyrelsen for BROBYVÆRK-HALLEN.

Eventuelt

Hanne D. nævnte Åbent Hus arrangement i Nr. Broby den 19. marts mellem 1500 og 1700.

Endvidere gjorde Hanne D. opmærksom på Folkeoplysningsudvalget årlige møde med foreningslivet i Korinth Hallen 4. april mellem 1900 og 2130. Hanne ville deltage.

Uden for dagsorden blev det mulighederne for at starte aktiviteten CIRCLE TRÆNING i foreningens regi drøftet indgående. Blandt andet ville Hanne D. deltage i et fundraising kursus i DGI regi.

Næste møde blev aftalt til 16. maj, med start klokken 1700 i Herregaardscentret med Circle Træning. Derefter hos Normann på Sandholt.

Mødet sluttede 2145