Referat af generalforsamling d.1-3-2018

Referat af generalforsamling i Broby Idrætsforening afholdt den 1. marts 2018 klokken 1930 i X-Huset, Vester Hæsinge efter madklubdeltagelse 1815.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling ifølge Broby IF’s vedtægter.
Valg af dirigent: Laurits Knudsen
Valg af referent: Normann Andersen.
Der deltog 8 i generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Datoen havde været på foreningens hjemmeside siden januar og ved opslag.
Hanne Duus, formand, fremlagde beretning for det forløbne år.
Hanne takkede Ann, centerleder, instruktører og bestyrelsen for et godt samarbejde året igennem.
Formandens beretning blev godkendt og vil blive lagt ind på foreningens hjemmeside.
Der blev ikke stillet spørgsmål til beretningen.
Årsregnskab for 2017, Normann gennemgik regnskabet, herunder FMK’s krav om at udgifter til lokaler og kursus skal fremgå af det af bestyrelsens underskrevne regnskab.
Årsregnskabet for Broby IF for 2017 blev godkendt.
Budget for 2018, under regnskabsgennemgangen kommenterede Normann budgettet.
Budget 2018 blev godkendt som fremlagt.
Valg af formand. Hanne Duus blev valgt men pointerede nødvendigheden af en større deltagelse i løsningen af stillede opgaver.
Dirigenten udredte baggrunden for vedtægtsbestemmelsen om valg af formand skal ske på generalforsamlingen.
Valg af to medlemmer til bestyrelsen. Hanne Gustafsson, Karsten Vendler og Martin Jørgensen var på valg for en toårig periode. Hanne og Karsten stillede op til genvalg, Martin modtog ikke genvalg. Endvidere stillede suppleanten Klaus Nielsen op.
Hanne og Karsten modtog valget, og Klaus blev valgt for en etårig periode.
Valg af suppleant: Bestyrelsen fik bemyndigelse til at vælge en suppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant: Laurits Knudsen blev genvalgt og Per Svanegaard blev genvalgt som suppleant.
Formanden takkede dirigenten for på forbilledvis at have ledet generalforsamlingen.
Møde af sluttede 20.41