Generalforsamling 2009 (stiftende)

Referat

Stiftende generalforsamling i Broby Idrætsforening

Onsdag d. 27. maj 2009 kl. 19.30 i Brobyværkhallen

Dagsorden

1. Indledning

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af vedtægter

4. Valg af bestyrelse

a. Formand

b. 4 bestyrelsesmedlemmer

5. Eventuelt

 

 

Der var mødt 33 medlemmer til den stiftende generalforsamling i Broby Idrætsforening.

 

Ad 1.
Michael Andersen bød velkommen og redegjorde kort for forhandlingerne mellem Brobyværk Idrætsforening, Brobyværk Støtteforening og V.Hæsinge Idrætsforening om fusion.

Ad 2.
Henrik Larsen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at den stiftende generalforsamling er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 3.
Forhandlingsudvalget fremlagde og runddelte forslag til vedtægter for Broby Idrætsforening.

Der gennemførtes gode og konstruktive drøftelser vedr. navn, formål, stemmeafgivning og vedtægtsændringer mv.

Forsamlingen vedtog i enstemmighed det fremlagte forslag med følgende justeringer:

§1: Foreningens navn er Broby Idrætsforening.

§8: (4. afsnit): …har stemmeret. Som medlem forstås også en voksen til medlem, der ikke er fyldt 16 år og ikke er….

§13: De enkelte idrætsgrene…

§16: (2. linie): …af formand og økonomiformand i forening.

§17: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling ved 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.
Ad 4.
Inge Svejdal blev med akklamation valg til formand for Broby Idrætsforening.

Til bestyrelsen for Broby Idrætsforening valgtes endvidere Per Svanegaard (for 2 år), Ole Worregaard (for 1 år), Hanne Duus (for 2 år) og Claus Smith (for 1 år).

Som revisor valgtes Lisbeth Brunse og som revisorsuppleant valgtes Sonja Borg.

 

Ad 5.
Intet
Inge Svejdal takkede for valget til formand og udtrykte håb om gejst og engagement i Broby Idrætsforenings videre udvikling og drift.

Forsamlingen sluttede med at udbringe et trefoldigt leve for Broby Idrætsforening.

 

Ref. Henrik Larsen