Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt onsdag den 29. november

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt onsdag den 29. november 2017 klokken 1800 i Brobyværkhallen med dagsorden som fremsendt af formanden den 28. november.

Fremmødt: Hanne D., Hanne G., Martin, Karsten, Normann samt Klaus Nielsen.

Referat af mødet den 2. maj blev godkendt. Ligeledes blevet referatet af mødet 23. maj, der ikke lægges paa hjemmesiden, godkendt.

Det blev aftalt, at komsammen med instruktører m.m. afholdes i marts maaned, og at der ikke vil være en julekomsammen.

På mødet mellem hallerne den 13. november, der handlede om et fælles bookingsystem, var der stadig stor uenighed hallerne imellem. Brobyværkhallen har paa decembermødet besluttet at holde fast ved det eksisterende, Globus Data baseret, men kan være lydhør, hvis brugtbart alternativ bliver bragt paa bane.

Normann rapporterede om bankindestaaende pr. 30. november kr. 258.100 mod kr. 121.800 den 1. januar. Udestaaende fakturaer fra Brobyværkhallen skønnes til kr. 104.000. Pengestrøm 2017 viser et resultat for året på kr. 49.000.

Normann rapporterede at på grund af, at beslutning om hvilket halbookingsystem, der fremover skal benyttes, har trukket i langdrag, at selve indtastningen af årets bilag ikke har fundet sted. Der blev givet grønt lys for at benytte det hidtidige program for 2017.

Normann informerede bestyrelsen om, at han udtræder af bestyrelsen senest ved kommende generalforsamling 1. marts.

Budgetter: For Motionscentret paa baggrund af tallene: aktuelt 2016 kr. 179.900, budget 2017 kr. 180.000, foreløbigt 2017 kr. 230.000, blev budgetted for 2018 sat til kr. 210.000.
For Indoor Cycling: aktuelt 2016 kr. 51.300, budget 2017 kr. 55.000, foreløbigt 2017 kr. 57.400 blev budgetted for 2018 sat til kr. 55.000, men med en bemærkning om at det kan blive svært at nå dette.
For øvrige aktiviteter kan budgettal for 2017 benyttes.

Normann rapporterede, at ogsaa idrætsforeningen var blevet hacket.
En mail fra ”Hanne duus@smilepost.dk”:
”Jeg har brug for dig til at betale 3920 EUR til en modtager i Storbritannien i dag. Hvad bankoplysninger har du brug for at behandle betalingen.
Hilsen
Hanne”
Det forlyder, at foreninger er blevet narret. Dette er dog ikke tilfældet for BIF.

Klaus rapporterede om en marathon cykel event 10. marts i Esbjerg. Der blev truffet beslutning om at støtte med en cykel til 5 – 6 mand, kr. 1.600 hvortil der kommer omkostning til fortæring.

Pia’s Plus Pige aktivitet er i god gænge og med opstart 8. januar.

Boksning i Vester Hæsinge havde i gennemsnit en 6 deltagere. Klaus vil sammen med instruktørerne tage tiltag til at øge aktiviteten.

Badminton er aktiv i Brobyværkhallen mandage, tirsdage og onsdage foruden i Vester Hæsinge.

Formanden rapporterede om 60 deltagere til brunch 26. november. Næste brunch vil være 21. januar.

Brugere af Motionscentret havde efterlyst legetøj til deres børn, mens forældrene var i centret. Taget det praktiske i betragtning om hvem, der gør hvad, blev det besluttet ikke at efterkomme anmodningen.

Igen blev det fra bestyrelsens efterlyst en gruppe, der kan træde til ved forskellige lejligheder, og Klaus og Hanne G vil udarbejde fornødent til facebook og hjemmeside.

FMK efterlyser foreningens vedtægter. Normann vil fremsende.

Næste møde aftalt til den 11. januar i X-Huset efter deltagelse i madklub klokken 18.15

Mødet sluttede 2140.