Referat af Bestyrelsesmøde d. 25-1-2017

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt onsdag den 25. januar 2017 klokken 18.00 i Brobyværkhallen med dagsorden som fremsendt af formanden den 22. januar.

 

Fremmødt: Hanne D., Hanne G., Martin, Karsten og Normann .

 

Referat af  mødet den 6. december blev godkendt.

 

Hanne D. og Hanne G. afleverede beløb for solgte lodsedler.  I alt var der solgt 212 stk. af Børnehjælpsdagens Julelotterisedler, en indtægt til foreningen på kr.1.802.

 

Afholdelse af generalforsamling er i ulige år fastlagt til første tirsdag i marts i Brobyværk, det vil sige 7. marts klokken 1930 efter madklubben.  Hanne D. og Normann er paa valg til bestyrelsen.

 

Fejring af frivillighed og foreningsliv i 2017 afholdes den 24. februar og eventuel kandidat til årets ildsjæl blev drøftet.

 

Hanne D. informerede om arrangement den 18. marts. Gruppen havde udarbejdet et foreløbigt budget, der blev taget til efterretning. Der er hidtil solgt 100 billetter.

 

I forbindelse med tilknytning af flere betalingskort til FMK Halbooking systemet blev det af Globus Data i oktober fremsendte forslag til ordlyd af Handelsbetingelser samt Køb og Betaling igen bragt op. Nets havde meddelt, at denne ordlyd klart skulle fremgaa af hjemmesiden for hver enkelt aktivitet, saaledes at medlemmet var informeret om reglerne.

Martin påtog sig at gennemarbejde ordlyden og når godkendt, skal den lægges ind paa hjemmesiden Det var blevet foreslået, at følgende kort bliver tilknyttet internethandlen: Visa, Visa Electron, Mastercard og Maestro. Der vil være et årligt gebyr, samt et gebyr for hver transaktion.

 

Karsten refererede fra mødet den 12. januar om kommunens oplæg til diskusion of hallernes/foreningerns IT systemer. Der havde deltaget 3 foreninger samt kommunens repræsentant. De tre mulige medlemsadministrationssystemer er: Globus Data, Conventus og Winkas. Det blev aftalt, at der skulle aflægges besøg hos bruger af systemerne.

Karsten vil arrangere.

 

Emnet refusion af omkostninger til instruktørne blev drøftet, og vil blive taget op igen på et kommende møde.

 

Problematikken omkring unge under 18 år blev igen drøftet, især forholdet vedrørende unge under 15 år.  Og det blev vedtaget, at denne gruppe skal have forældres skriftlige godkendelse.

 

Hvad kan gøres for at markedsføre foreningens aktiviteter i Brobyværkhallen mere intensivt?

 

Martin havde fået i opdrag at oprette mobilpay for foreningen og rapporterede, at den udestående dokumentation nu var givet til banken.  Her var det lykkedes at sammenkoble det af Karsten oprettede SWIPP arrangement med MobilePay. Og forhaabentlig lykkes det få det oprettet inden 18. marts arangementet.

 

Normann rapporterede om årets tal. Foreløbig opgørelse viser et underskud for samlede aktiviteter på kr. 144.000 efter investering i Motionscentret på kr. 155.000 og Indoor Cycling på kr. 55.000. Kommunen havde ydet tilskud på kr. 72.000. I januar er der blevet indbetalt kr. 69.000, heraf aconto tilskud til lokaler fra Kommunen på kr. 28.227.

 

Hanne D. og Normann refererede fra bestyrelsesmødet i Brobyværkhallen tirsdag den 24. januar, hvor blandt andet en færdiggørelse af depotrummet var blevet stillet i udsigt.

 

Martin bistået af Lenny vil sætte reolsystemnet til rygholdets mange bolde op i depotrummet torsdag den 26.

 

Næste møde var aftalt til den 22. februar klokken 1800 i Brobyværkhallen.

 

Mødet sluttede 2124.