Referat af bestyrelsesmøde den 27. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Broby Idrætsforening afholdt mandag den 27. juni 2016 klokken 18.00 i Brobyværkhallen.

 

Fremmødt: Hanne D., Hanne G., Martin, Karsten og Normann.

 

Dagsorden som fremsendt af formanden den26. juni.

 

Referat af møde den 9. maj blev underskrevet.  Referat af mødet den 23. maj udestod.

 

Hanne G. og Martin refererede fra Foreningsmødet den 20. juni indkaldt af Brobyværkhallen. Lokalområdet havde været godt repræsenteret, dog ikke af handelstanden. Indlæggene var mestensdels fra skolen og idrætsforeningen.  Hjemmeside for lokalrådet blev efterlyst.

 

For ungdomsskolen efterlyste Søren en mulighed for et lukket hold i Motionscentret for resource krævende elever.  Hanne G. vil følge op.

 

LAN Party/Computerspil arrangement blev bragt på bane. Karsten og Martin vil tilrettelægge.

 

Normann rapporterede om Hallens udmelding om 10% stigning i lejen for sportsfladen og kulturfladen. Da idrætsforeningen allerede havde tilrettelagt, hvad de enkelte aktiviteter skal koste for kommende sæson, var det blevet aftalt at stigningen træder i kraft fra 1. januar 2017.

 

Hanne G. og Martin rapporterede, at udstyr i motionscentret nu var på plads, og at centret fungerede godt. Dog lod luftcirkulation/temperatur noget tilbage at ønske. Møbelpolsterren skal se på et par emner, der nu igen er placeret i centret.

 

Karsten og Hanne G. rapporterede fra mødet med Body Bike instruktørerne afholdt den 21. juni, der havde forløbet i en konstruktiv atmosfære.

En ændret opdeling af tiderne for spinning var til sidst i mødet blevet fremlagt. Dette var blevet drøftet intens, og det var fra bestyrelsesmedlemmerne blevet fremhævet, at det på ingen måde var en bebrejdelse af hidtidig praksis, men at det var tvingende nødvendigt med nye tiltag for at forbedre økonomien, der havde været nødlidende.

Bestyrelsen drøftede muligheden for med bannere eller skilte på halbygningen at gøre opmærksom på Body Bike aktiviteten.

 

Lenny, Løb, havde gjort opmærksom på, det var på denne tid af året, han tidligere havde faaet udbetalt refusion af udgifter og omkostningsgodtgørelse. Beløbet blev diskuteret.

 

Bestilling og betaling af baner til badminton i Brobyværkhallen vil finde sted 4. september.

For Vester Hæsinge spillerne uændret med mail til Karsten i august og betaling via FMK Halbooking.

 

Til arrangementet i Herning den 8. og 9. oktober havde tilslutningen fra bestyrelsesmedlemmer og instruktører været minimal, desværre.

 

Formanden spurgte til den nye opsætning i FMK Halbooking.  Når den er på plads, skal foreningens hjemmeside korrespondere dermed.

 

Formanden henstillede til, at der blev læst korrektur på indlæggene til Rundt i 5672.

 

Næste møde blev aftalt til den 29. august, senere ændret til 23. august i Brobyværkhallen.

 

Mødet sluttede 2128