Årsberetning fra Broby if 2014-15

Broby Idrætsforening

 

Årsrapport for sæson 2014

 

Foreningen blev stiftet den 27. maj 2009 og det er således 5. sæson, der er afsluttet. Foreningen opstod ved en sammenslutning af de tre foreninger, Vester Hæsinge Idrætsforening, Brobyværk Idrætsforening og Brobyværk Støtteforening

 

Bestyrelsen består af Hanne Duus, formand, gymnastik og madklub, Per Svanegaard, næstformand, medlemmer, motionscenter og spinning, Karsten Vendler, badminton, spinning og motionscenter,  Lenny Pedersen, løb, Claus Smidt, halfester og hjemmesiden og  Normann  Andersen, regnskab/økonomi.

 

I den forgangne sæson har knap 400 medlemmer deltaget i de forskellige aktiviteter, idrætsforeningen har stået for. Broby If fik i foråret 2013 oplyst, at der i Brobyværkhallen ville starte en ombygning i august 2013. Dette var en udfordring for idrætsforeningen med hensyn til at tilrettelægge de forskellige aktiviteter.  Og der har så været forsinkelser undervejs, og nu ventes BROværket at kunne indvies i juni måned i år.

Igen i 2014 blev der solgt børnehjælpsdagens julelodsedler, og salget forløb nogenlunde.

Trygfonden arrangerede igen et kursus i hjertestarteren, og de, der mødte op, fik en særdeles grundig oplæring.

Hjertestarteren er nu overgivet til Brobyværkhallen og bliver sat op uden for hallen i forbindelse med færdiggørelsen af ombygningen.

 

Idrætsforeningens aktiviteter er varetaget af bestyrelsesmedlemmerne, og der arbejdes på at få etableret udvalgsgrupper for de enkelte aktiviteter.

 

Hallen

Der har kun været aktiviteter i hallen fra uge 43:  Ryghold – yoga – effekt -kondi hold.

Motionscentret har kørt hele året, medens spinning har haft til huse i Nr. Broby.

 

5672

Igen i 2014 blev Rundt i 5672 delt ud til samtlige husstande i 5672. Denne publikation bliver vel modtaget.

Det er de 3 haller, der dækker økonomien for at dette program kan blive lavet og sendt ud, og tak for det.

 

Badminton

I gymnastiksalen i Vester Hæsinge er 18 spillere i fuld gang. Sporadisk er der blevet spillet i den lukkede hal i Brobyværk.

 

Hockey

Vi prøvede i år igen at starte Hockey op i Brobyværk. Denne gang på multibanen, der var en enkelt gang 10 deltagere, hvilket var fint, men de følgende gange var der 2-3, der mødte op, og forsøget måtte stoppe.

 

Vi prøver igen at starte det op inde i hallen efter sommerferien. Håber at folk vil støtte op om det og deltage. Eventuelt med yderligere en træner, der vil være med til at stå for det, således at der altid er en, der er til rådighed.

 

I den nye 20 x 20 hal er der optimale forhold for hockey.

 

 

Gymnastik

 

Rygholdet

 

Efter en sæson i X-Huset var enkelte faldet fra, men nye er kommet til, og holdet er nu oppe på 18, der under Pia’s kyndige instruktion er i gang hver mandag i Brobyværkhallen.

 

Børnegymnastik måtte aflyses da instruktøren, der er lærer, skulle blive på skolen til klokken 17.

 

Effekt og Kondihold

Under Tina’s energiske ledelse er holdet kommet rigtig godt fra start med 35 deltagere.

 

Yoga med Marie

10 deltagere, uden tvivl en aktivitet, der er kommet for at blive.

 

 

 

 

Løb

I et samarbejde med DGI og Allested har der 2014 været ”Løb i 28 uger med DGI ” med 7 uger i hvert af områderne Allested-Vejle, Brobyværk, Vester Hæsinge og Nr. Broby. Der har været stor opbakning for dette projekt. En stor tak til alle trænere/hjælpetrænere for den ildhu, der blev vist. Det er DGI, der stod for uddannelsen af trænerne/hjælpetrænerne.

 

Skovløbet den 1. november blev en stor succes med 161 deltagere i et meget flot vejr. Tak til alle, der bidrog til at gøre dette løb til en succes.

 

Der er 14 aktive løbere fra Brobyværk om mandagen, og der er andre, der også løber med os om onsdagen i byerne.

 

Vi forventer en tilgang på 5, når det bliver varmere.

 

Vi har fået lavet løbejakker, som byen sponsorerede, og vi får T-shirts med reklame for Broby If sponsoreret af idrætsforeningen.

 

Vi laver skovløb igen den 7 /11 2015, så husk at sætte x i kalenderen og kom og vær med, vi forventer mange deltagere. Der arrangeres et godt løb, og der vil være plads til børn.

 

Mange fra løbeklubben løber også med i DGI crossløb, som var en kæmpe succes.

 

MVH Lenny

 

Spinning 

Spinning har i 2014 kørt i Nr. Broby klubhus på grund af, at der har været ombygning i Brobyværkhallen. Der har kørt hold alle hverdage, og der har været forsøgt med morgenspinning – lukket hold. Vi har fire dygtige instruktører.

Alle glæder sig til at komme hjem i Brobyværkhallen til det nyindrettede lokale.

 

Motionscenter

Der er god fremgang på medlemssiden. De 3 instruktører har hænderne fulde og med det nye motionscenter lige om hjørnet, er der behov for yderligere et par instruktører. Især til at stå for formiddagsprøvetimer og pensionister. Og idrætsforeningen tilbyder gerne uddannelsen.

Maskiner og udstyr bliver slidt af det massive brug, derfor skal der søges fonde for at få penge til nye maskiner i det nye motionscenter.

Det fungerer rigtig godt med nøglebriksystemet.

 

I motionscenteret er vi i ”vente position”. Vi venter med spænding på at flytte op i nye større og lyse lokaler.  En flytning blev udskudt, da der manglede en nødudgang og myndighedsgodkendelse af elevatoren. Håbet er, at vi inden for en måned er flyttet derop.

 

Vi er i gang med en proces, hvor vi ønsker at få nyt udstyr. Vi har fået hjælp af Torben Larsson og Lars Mørch til at udfærdige fondsansøgninger, hvor vi afventer resultatet, men vi fortsætter. Mange tak for deres hjælp til fondssøgningerne. Vi er ikke i bestyrelsen indstillet på at poste 230.000 kr. efter nye maskiner, men nu må vi se, hvor meget vi kan samle sammen via fonde. Det er specielt vores kardiomaskiner, som trænger til en udskiftning, men hvis vi får det, som vi har indhentet tilbud på, så bliver motionslokalet meget attraktivt.

 

Vi var i 2014 200 medlemmer hen over året, og det tal vil helt sikkert vokse, når vi kommer i nye lokaler, med de muligheder det giver os. Vi bruger egne midler på lokalet i form af spejlvæg og ekstra forstærkning af gulvet, hvor der er fri træning.

 

Det skal være et lokale, hvor alle aldre har lyst til at komme og træne, derfor behovet for både gode kardiomaskiner og for gode styrketræningsfaciliteter. Vi har indkøbt tv til lokalet, hvor der f.eks. kan køre nyheder eller andet. Der er installeret nyt lydanlæg i lokalet, som med højtalere rundt i lokalet giver et godt lydbillede, uden at en højtaler i den ene ende af lokalet skal spille højt for at bringe lyd i hele lokalet. Når vi skal flytte, så håber jeg at mange af brugerne vil dukke op og hjælpe med flytningen af eksisterende maskiner.

 

Martin Jørgensen og jeg har været på Gym 7 uddannelse. Det er en mellemting mellem crossfit og stationstræning, hvor vi påregner at starte hold op efter sommerferien i et af de nye lokaler. Det bagerste lokale, ”Kulturfladen”, vil egne sig til denne træningsform, hvor man i løbet af kort tid får optimeret styrke og kondition. Selve træningsrunden tager 15 minuter. Men med opvarmning og udstrækning er man kun af sted i 3 kvarter ca. En spændende og god træningsform, som er afpasset efter, hvad hver enkelt kan klare. Så spring på dette, når tilbuddet kommer op.

 

Vi er pt. 2 ”faste” instruktører, Martin Jørgensen og undertegnede. Derudover trækker vi engang imellem på Lenny og Pia Huth. I løbet af 2015 håber jeg, at vi kan finde en enkelt person mere, der kan være interesseret i at blive instruktør hos os og få DGI uddannelsen som Fitness instruktør.

 

Per Svanegaard

 

BIF´en – madklub

Ellen Bechsgård og hendes madhold har igen i år stået for spisning den 1. tirsdag i månederne september til maj. Men der har været store udfordringer i forbindelse med ombygningen af skolen. Madklubben har også lavet mad til andre arrangementer. Madklubben fortsætter på dets høje niveau.

 

 

Halbal

Der har været afholdt 3 sodavandsdiskoteker for børn i  samarbejde med X-Huset.

 

 

Vi prøvede i samarbejde med X-Huset at holde liv i børnediskotekerne i 2014, et i foråret og et par i efteråret i, men resultatet var ikke særligt godt, festerne gik mere eller mindre op i et rent 0. Vi har ikke penge i klemme, da udgifterne til slik og sodavand blev dækket af salg og resten af X-Huset og tages ind under driften af kiosken i denne. Vi har således heller ikke tjent penge til foreningen.
Vi har ikke afholdt Halfester for de “store” længe, da der ikke har været opbakning og nok deltagere til disse.De unge syntes ikke, at der skete nok,  og at det kneb med transport til og fra Hallen. Vi prøvede at af holdet en halfest i Nr. Broby Hallen med nogle nye tiltag samt bedre busforbindelser, men med samme resultat, ikke nok deltagere.

 

Claus Smith

 

X-huset

Idrætsforeningen og X-Huset samarbejder med henblik på flere aktiviteter der.

 

Diverse

Bestyrelsesmedlemmerne og instruktører har igen afleveret børneattester.

 

Hjemmesiden

Der foregår en vedvarende opgradering af hjemmesiden.

 

Administrationssiden

 

Siden Broby Idrætsforening blev stiftet i 2009, er der investeret i de forskellige aktiviteter. Bestyrelsen er behersket optimistisk, ikke mindst med mulighederne BROværket giver, for en stabil økonomi. En økonomi, der kan underbygge nye aktiviteter og muliggøre en løbende opgradering af foreningens udstyr.

 

Regnskabet er det første, der dækker et kalenderår.  Grunden til omlægningen var, at indrapportering til FMK ville være mere ligetil.  Men dette indebar, at indtægter for aktiviteterne kom til at ligge i det kalenderår, hvor de indgik, og ikke i den sæson, de dækker.  Dette begrundet i, at foreningens regnskabspraksis er, at indtægter bogføres i det år, de er indgået.  Dette medfører, at for 2014 er indtægter for ryghold, yoga og effekt-kondiholdet først bogført i 2015.

 

FMK

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af X-Huset, Brobyværkhallen og Broby Idrætsforening for sammen med Faaborg Midtfyn Kommune at se på mulighederne for nye tiltag i 5672. Den 1.april blev der afholdt et stort borgermøde i Brobyværkhallen med deltagelse af 200 personer, hvor BIF`en arrangerede bespisningen. De mange og gode forslag til, hvad BROværket og X-Huset kan bruges til, overvejes vedvarende.

Idrætsforeningen havde deltagere med i DGI’s idrætskonference i Vejen i januar 2014 og bestyrelsen har været på factfinding besøg i flere haller.

 

Tak

Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde og en tak til vore samarbejdspartnere. Der er grobund og lyst til at prøve ny udfordringer.

Tak til alle instruktører og trænere for det store arbejde I gør – uden jer var der ingen forening.

Tak til Ole og Lene for jeres indsats.

En kæmpe stor tak til BIF (madklubben) for det store arbejde I laver både til de månedlige spisninger, og når Broby IF har arrangement – I er altid klar, når der stilles nye opgaver.

 

Fremtiden

 

  • Få startet nye former for gymnastik og fitness op
  • Udvikle motionscenter og spinning

–         Starte ny aktiviteter op – kulturelle arrangementer. – der er åbent                               i en af hallerne i alle 365 dage

–         Vi skal arbejde på at finde en måde hvor vi kan bruge alle aktiviteter (klippekort måske)

–         Ældre skal kunne være i hallerne på tider, hvor der ikke er aktivitet (hjælpe for kaffe penge)

–         Information

–         Der skal oprettes udvalg inden for samtlige sportsaktiviteter

–         Vi skal se på om et hold skal bestå af 2-3 instruktører – gymnastik

–         Vi har en stor udfordring – de forskellige aktiviteter skal være lønsomme

–         Hvis du har en ide til noget nyt så kom til idrætsforeningen

–         Sund cafe

–         Blad 5672 skal ud i sensommeren med hele gamle Brobys aktiviteter