Referat af generalforsamling i Broby Idrætsforening afholdt den 3. marts 2015

Referat af generalforsamling i Broby Idrætsforening afholdt den 3. marts 2015 klokken 1930.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

  • Valg af dirigent og referent: Dirigent blev Torben Larson, og referent blev Claus Smith

Indkaldelsen til generalforsamlingen blev udsendt den 12. februar 2015.

  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Hanne Duus berettede om årets forløb. Beretningen blev godkendt og vil blive lagt på Broby If´ hjemmeside.
  • Forelæggelse af årsberetning (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse. Regnskabet blev godkendt som fremlagt.
  • Forelæggelse af foreningens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. Budgetforslaget blev vedtaget som fremlagt.
  • Valg af formand: Hanne Duus blev genvalgt som formand (for 1 år).
  • Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (vælges for to år): Per Svanegaard og Lenny Pedersen var på valg. Per modtog genvalg, hvorimod Lenny ikke stillede op. Normanns periode blev forlænget et år, således at han er på valg næste gang i 2016.
  • Valg af suppleant: Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en suppleant.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant: Laurits Knudsen blev genvalgt som revisor og Martin Jørgensen som revisorsuppleant.
  • Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.
  • Eventuelt: Laurits forespurgte om, hvorledes kommunens nedskæring ville berøre idrætsforeningens økonomi. Per besvarede spørgsmålet. Ellen forespurgte om, nogle unge mennesker ville gå med børnene til en af salene i skolen eller i hallen til aktiviteter der for at lokke børnefamilier til fællesspisning.  Hjertestarter: det blev foreslået, at deres placeringer bliver skrevet ind i folderen Rundt i 5672. Der blev også forelagt bestyrelsen at indkøbe en eller to crosstrænere. Steffen spurgte om det nye lokale til spinning og bestyrelsens holdning til dette, og Per refererede.

Tak til Torben for at varetage opgaven som dirigent så forbilledligt.