Referat af generalforsamling i Broby Idrætsforening den 4. marts 2014

 

Referat af generalforsamling i Broby Idrætsforening den 4. marts 2014

Mødet startede klokken 19.35

Dagsorden ifølge gældende vedtægter for Broby Idrætsforening

 • Valg af dirigent og referent: Laurits Knudsen blev valgt som dirigent og  Claus Smith som referent.
 • Bestyrelsens årsberetning for det forløbne år:  Hanne Duus aflagde beretning for den forløbne periode og informerede om det kommende borgermøde den 1. april, et møde, der planlægges holdt i Brobyværk-Hallen.
 • Forelæggelse af årsberetning (Inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år. Normann Andersen fremlagde regnskabet og forklarede om det lidt skæve et af slagsen. Regnskabet blev godkendt.
 • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag  for det kommende år: Normann Andersen gennemgik det af bestyrelsen udarbejdede budget. Budgetforslaget blev godkendt.
 • Behandling af indkommende forslag: Der blev foreslået en ændring af ordlyden i vedtægternes § 12, som nu lyder: Bestyrelsen består af en formand, en økonomiformand (er desuden næstformand), en aktivitetsformand, en sekretær/kommunikationsansvarlig og en medlemsansvarlig til at lyde: Bestyrelsen består foruden af formanden af mindst fire medlemmer, der konstituerer sig på et bestyrelsesmøde kort efter generalforsamlingen.  Forslaget blev vedtaget.
 • Valg af formand: Hanne Duus blev genvalgt som formand.
 • Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (vælges for to år). Claus Smith og Normann Andersen var på valg. Følgende blev valgt til bestyrelsen for en toårig periode: Claus Smith, Normann Andersen og Karsten Vendler, og bestyrelsen består herefter af:
 • Hanne Duus, formand, for en etårig periode
 • Per Svanegaard på valg i 2015
 • Lenny Pedersen på valg i 2015
 • Claus Smith på valg i 2016
 • Normann Andersen på valg i 2016
 • Karsten Vendler på valg i 2016
 • Valg af suppleant: Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en suppleant.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant: Laurits Knudsen blev valgt som revisor og Martin Jørgensen som revisorsuppleant.
 • Evt: Der var en forespørgsel om toiletfaciliteter omkring løbeklubben. Torben Larsson informerede om det seneste forløb i halbyggeriet.

Tak for et godt møde. Møde afsluttet kl. 21.15

 

Laurits Knudsen

Dirigent